Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky„) se vztahují na smlouvy o poskytování služeb uzavřené prostřednictvím webového rozhraní www.evahanzalova.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi poskytovatelem služby a Vámi jako uživatelem služby.

1.2. Poskytovatelem služeb je:

Ing. Eva Hanzalová

Skutéckého 1383/8, Praha 6 – Řepy, 163 00

IČ: 07543841

webová stránka (dále také webové rozhraní): www.evahanzalova.cz

1.3. Smlouvou o poskytování služby (dále jen „smlouva“) se zavazuji poskytnout Vám službu specifikovanou níže a na webovém rozhraní a Vy se zavazujete uhradit mi za tuto službu cenu uvedenou na webové stránce v záložce „služby“ (s výjimkou služby, která není zpoplatněna). Cena za službu (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s jejím poskytnutím.

1.4. Službami (dále jen „služby„) se rozumí služby nabídnuté poskytovatelem jako je např. Komplexní nutriční typologie, jídelní plán na míru a další služby nabízené poskytovatelem na výše uvedené webové stránce. Mojí službou je sestavení Vašeho osobního stravovacího plánu a následné konzultace ohledně stravovacích návyků, a to na určité časové období, které je stanovené na webovém rozhraní. Berete na vědomí, že použití mnou sestaveného stravovacího plánu závisí na Vaší svobodné vůli. Vhodná skladba stravy je pouze jedním z předpokladů dobrého zdravotního stavu, fyzické kondice a redukce tělesné hmotnosti, když tyto mohou být ovlivněny i dalšími faktory. Optimální skladba stravy by měla být konzultována s lékařem, a to zejména s ohledem na Váš aktuální i dlouhodobý zdravotní stav. 

1.5. Tyto obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi Vámi a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky ( sleva – např. v objednávce). Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží (zejména doplňků stravy) Poskytovatelem, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb.

 2. SMLUVNÍ VZTAH

2.1. Smluvní vztah mezi Vámi a poskytovatelem  vzniká elektronickým potvrzením objednávky služby (dále jen „objednávka“). Smluvní vztah znamená, že poskytovatel je povinen poskytovat Vám objednané služby a Vy jste povinni uhradit jejich cenu. Potvrzení objednávky spolu a fakturou bude zaslána neprodleně po obdržení Vaší objednávky.


Na webovém rozhraní je uvedena charakteristika služby s popisem jejích vlastností. Na webovém rozhraní jsou rovněž uvedeny konečné ceny služeb (pokud je na webové stránce sleva, bude zohledněna v elektronickém potvrzení objednávky služby). Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste vyplnili webový formulář (objednávku) v souladu s těmito obchodními podmínkami. Do webového formuláře je nutné vyplnit požadované údaje. Součástí webového formuláře je vstupní dotazník, který je nezbytný pro správné sestavení stravovacího plánu. Údaje uvedené ve webovém formuláři považuji za správné a úplné. Před odesláním webového
formuláře (objednávky) ke zpracování máte možnost mě kontaktovat na výše uvedeném telefonním čísle. Webový formulář (objednávku) zadáte ke zpracování stisknutím tlačítka „ODESLAT“.

2.2. Je smlouva spotřebitelskou smlouvou?
O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a poskytnutí služby objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě by se o spotřebitelskou smlouvu nejednalo a nevztahovala by se na Vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek. Zejména jako nespotřebitel nemáte právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. 

Jako spotřebitel máte především:

 pokud neudělíte souhlas s poskytnutím služby ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy právo za určitých podmínek odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku (článek 4.2 těchto obchodních podmínek);
 právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy (informace jsou obsaženy v těchto obchodních podmínkách a na webovém rozhraní);
 právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy (článek 6.3 těchtoobchodních podmínek).

Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvu tvoří tyto obchodní podmínky, nabídka služeb na webovém rozhraní, Vámi vyplněný webový formulář a mnou zaslané potvrzení o objednávce s fakturou.

2.3. Právní vztah

 Náš právní vztah se řídí následujícími dokumenty:
 těmito obchodními podmínkami, které vymezují a zpřesňují naše vzájemná práva a povinnosti;
 GDPR;
 podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy a v otázkách zde neupravených také následujícími právními předpisy:
 zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“);
 zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem);
 zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

Pokud se Vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní vztah obsahuje jiný mezinárodní prvek, berete na vědomí, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu Vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je Vám v právních vztazích poskytována tato vyšší míra ochrany. 

2.4. Poskytovatel není povinen přijmout Vaši objednávku, pokud (i) jste v minulosti neplnili své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradili jste cenu služeb), (ii) má z Vašeho chování pochybnosti, zda rozumíte, co je předmětem služeb a za jakých podmínek Vám mají být Služby poskytovány, nebo (iii) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

2.5. Nejste-li plnoletí, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny.

2.6. Vezměte prosím v úvahu, že služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy, vždy se předem poraďte o čerpání služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte poskytovatele

3. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Vám služby odborně a pečlivě. 

3.2. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy poskytovatele a řídit se doporučeními oskytovatele, pokud jde o stravování, pohybové aktivity atd. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou lužby přinést očekávaný výsledek.

3.3. Ačkoli Vám budou služby poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3.4. Nebudete-li řádně poskytovat součinnost, je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb nebo od něj odstoupit. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny služeb.

3.5. Jste oprávněni kdykoli požádat Poskytovatele o ukončení poskytování služeb s tím, že uhradíte cenu již poskytnutých Služeb a náklady, které poskytovatel vynaloží v souvislosti s Vaší Objednávkou (čl. 4.4).

4. CENA SLUŽEB

4.1. Za poskytování služeb jste povinni uhradit cenu stanovenou v potvrzení o objednávce (faktuře).

4.2. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, musí být v den splatnosti připsána cena služeb (případně stanovená splátka) na účtu poskytovatele. Bezhotovostní platba je splatná do 14 kalendářních dnů od obdržení elektronického potvrzení objednávky (začátku smluvního vztahu) dle článku 2.1.

Kupní cenu uhradíte bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na uvedený bankovní účet (pokyny Vám budou sděleny v potvrzení objednávky/faktuře). Váš závazek uhradit cenu je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet.

5. POSKYTNUTÍ SLUŽEB

Váš stravovací plán/diagnostiku/… (služby) Vám zašlu e-mailem na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve webovém formuláři, a to nejpozději do 7 dnů od připsání platby na bankovní účet. Následné konzultace je možné provádět po připsání platby na bankovní účet, a to vždyprostřednictvím kontaktního emailu/facebook messengeru, pokud se nedohodneme na jiném způsobu. Berte na vědomí, že nejsem schopna zajistit nepřetržitý provoz emailové schránky. Pokud budu dočasně nedostupná, vynasnažím se Vás kontaktovat v nejkratším možném termínu. Konzultace jsou možné provádět dle dohodnutých služeb.

Odstoupení od smlouvy
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám dáváte výslovný souhlas s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.
Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte mě. Berte však na vědomí, že v takovém případě Vám bude služba poskytnuta až po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

  1. REKLAMACE

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku). Reklamace vyřizuji bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy je u mě uplatníte telefonicky, e-mailem či písemně.

5.1. Jak reklamovat poskytované služby?
Jako poskytovatel služeb odpovídáme za to, že jsou naše služby poskytovány ve shodě se smlouvou, tj. že odpovídají popisu na webovém rozhraní a jsou v souladu s platnými právními předpisy, a dále že jsou poskytovány po uvedenou dobu.

5.2. Reklamaci služeb u mě uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků, nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy Vám byla služba poskytnuta.
V případě oprávněné reklamace můžete zvolit některé z Vašich následujících práv:
(a) bezplatné poskytnutí náhradní služby – např. přepracování plánu;
(b) přiměřená sleva z ceny služby – 50 % z ceny za službu;

(c) odstoupení od smlouvy

Zvolený způsob řešení reklamace nám sdělte při uplatnění reklamace nebo bezprostředně poté. Pokud žádný způsob řešení nezvolíte, máte nárok na bezplatné poskytnutí náhradní služby nebo na přiměřenou slevu z ceny služby.

5.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti a kdo nás při ní kontroluje?
K poskytování služeb jsem oprávněna na základě živnostenského oprávnění. Má činnost nepodléhá jinému povolování.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu

Případné stížnosti vyřizuji prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na subjekty uvedené v článku 6. 

 Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu. Pro podání stížnosti týkající se služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7. NAKLÁDÁNÍ S OBDRŽENÝMI MATERIÁLY
Veškeré dokumenty, které jsou předmětem mnou poskytovaných služeb (zejména stravovací plány), jsou určeny pouze pro Vaši osobní potřebu. Berte na vědomí, že
dokumenty jsou v souladu s autorským zákonem chráněny naším autorským právem, nejste proto oprávněni šířit obsah dokumentů v rámci své podnikatelské činnosti a poskytovat dokumenty nebo jejich obsah třetím osobám, včetně veřejného šíření dokumentů prostřednictvím internetu. V případě porušení mých autorských práv jsem oprávněná požadovat po Vás náhradu škody, která mi Vaším protiprávním jednáním vznikla.

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení) hradíte sami. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou mezi námi probíhá v písemné formě, a to buď zasláním e-mailem, doporučeně poštou nebo osobním doručením. Z mé strany Vám budu doručovat na adresu elektronické pošty uvedenou v dotazníku.

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svýmsmyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení.
Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Měnit či doplňovat smlouvu (včetně obchodních podmínek) lze pouze písemnou formou.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

6.1. Správcem osobních údajů na webu  je Poskytovatel a určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Poskytovatel prohlašuje, že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 

Zpracovává Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, účelu plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Plní  dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování Vašich osobních údajů.

 

 

 

6.3. Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě Vašeho souhlasu může Poskytovatel použít Vaše fotografie, na kterých jste identifikovatelní nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než Váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů. Fotografie anonymizované, (tedy ty, ze kterých nelze identifikovat Vaši osobu) mohou být použity k marketingovým účelům na webových stránkách Poskytovatele.

 

6.4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijímá veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, zejména:

 

Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem).

Zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).

Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).

Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů  (zabezpečeno jménem a heslem).

Pravidelnou aktualizací softwaru.

 

Osobní údaje Poskytovatel zpracovává v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

6.5. Podpisem Objednávky nebo jejím elektronickým potvrzením vyslovujete souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem Služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou jste správci poskytli, a to po dobu uchovávání Vašich osobních údajů. Informační e-maily a tiskoviny je Vám oprávněna zasílat kterákoli osoba, která je na základě těchto Obchodních podmínek oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje. Jste oprávněni souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením Poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu anebo oznámení podle čl. 7.2, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Vám. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.

7.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i Vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

7.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi Vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí Vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.

7.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

7.5. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách. Změny Obchodních podmínek nemohou nabýt účinnosti dříve než 30 (třicet) dnů ode dne jejich zveřejnění způsobem podle předchozí věty. Je proto ve Vašem zájmu sledovat aktuální znění těchto Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách.

7.6. Oficiální internetové stránky v době vyhotovení těchto Obchodních podmínek jsou:

7.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.

 

 

 

V Praze dne 29. 1. 2019