Všeobecné obchodní podmínky

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) stanoví Vaše práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci programu nutričního a výživového poradenství.

1.2. Poskytovatelem služeb je:

Ing. Eva Hanzalová

Skutéckého 1383/8, Praha 6 – Řepy, 163 00

IČ: 07543841

1.3. Službami (dále jen „Služby“) se rozumí služby nabídnuté Poskytovatelem jako je např.. Komplexní nutriční typologie a další služby.

1.4. Tyto Obchodní podmínky se použijí tehdy, nebyly-li mezi Vámi a Poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky (např. v objednávce). Tyto Obchodní podmínky se použijí přiměřeně také na prodej zboží (zejména doplňků stravy) Poskytovatelem, dochází-li k němu v rámci poskytování Služeb.

 1. SMLUVNÍ VZTAH

2.1. Smluvní vztah mezi Vámi a Poskytovatelem zpravidla vzniká podpisem nebo jiným elektronickým potvrzením objednávky Služby (dále jen „Objednávka“). Smluvní vztah znamená, že Poskytovatel je povinen poskytovat Vám objednané Služby a Vy jste povinni uhradit jejich cenu.

2.2. Poskytovatel není povinen přijmout Vaši Objednávku, pokud (i) jste v minulosti neplnili své povinnosti při poskytování Služeb (např. neuhradili jste cenu Služeb), (ii) má z Vašeho chování pochybnosti, zda rozumíte, co je předmětem Služeb a za jakých podmínek Vám mají být Služby poskytovány, nebo (iii) má pochybnosti, zda máte vážný zájem o čerpání Služeb k účelu, ke kterému jsou určeny.

2.3. Nejste-li plnoletí, je Poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas Vašeho zákonného zástupce s poskytováním Služeb, jestliže má pochybnosti, že jste sami schopni posoudit předmět Služeb a zavázat se k úhradě jejich ceny.

2.4. Vezměte prosím v úvahu, že Služby nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Váš zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový režim, případně jste omezeni v užívání určitého druhu výživy, vždy se předem poraďte o čerpání Služeb se svým lékařem a o těchto skutečnostech informujte poskytovatele.

 1. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Vám Služby odborně a pečlivě. Poskytovatel je povinen vůči Vám jednat v souladu s Etickým kodexem.

3.2. Jste povinni v potřebném rozsahu spolupůsobit při poskytování Služeb, zejména pravdivě zodpovědět dotazy Poskytovatele a řídit se doporučeními Poskytovatele, pokud jde o stravování, pohybové aktivity atd. Nebudete-li poskytovat požadovanou součinnost, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek.

3.3. Ačkoli Vám budou Služby poskytovány v souladu s aktuálními vědeckými poznatky, nemůžeme zaručit, že bude dosaženo výsledku, který si přejete (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů). Dosažení tohoto výsledku závisí na řadě faktorů, které nejsou zcela pod kontrolou Poskytovatele (např. vliv prostředí). Řádným poskytováním součinnosti podle čl. 3.2 se však podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

3.4. Nebudete-li řádně poskytovat součinnost, je Poskytovatel oprávněn přerušit Poskytování Služeb nebo od něj odstoupit. Poskytováním součinnosti se pro účely tohoto ustanovení rozumí také úhrada ceny Služeb.

3.5. Jste oprávněni kdykoli požádat Poskytovatele o ukončení poskytování Služeb s tím, že uhradíte cenu již poskytnutých Služeb a náklady, které Poskytovatel vynaloží v souvislosti s Vaší Objednávkou (čl. 4.4).

 1. CENA SLUŽEB

4.1. Za poskytování Služeb jste povinni uhradit cenu (dále jen „Cena“) stanovenou v Objednávce. Jestliže čerpáte Služby, aniž byste podepsali nebo jinak potvrdili v Objednávce, jste povinni uhradit cenu stanovenou ceníkem Poskytovatele uvedených na webové stránce www.evahanzalova.cz platným v době zahájení poskytování Služeb.

4.2. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, musí být v den splatnosti připsána cena Služeb (případně stanovená splátka) na účtu Poskytovatele. Den splatnosti je stanoven na 7 pracovních dní od podání objednávky.

4.4. Pokud dojde k odstoupení od poskytování Služeb nebo předčasnému ukončení poskytování Služeb v souladu se zákonem nebo těmito Obchodními podmínkami, máte nárok na vrácení ceny nevyčerpaných Služeb snížené o náklady, které Poskytovatel vynaložil v souvislosti s Vaší Objednávkou. Pokud se s Poskytovatelem v jednotlivém případě nedohodnete jinak, (i) cena vyčerpaných a nevyčerpaných Služeb bude určena podle ceníku Poskytovatele platného v době zahájení poskytování Služeb, a není-li takového ceníku, podle obvyklé ceny těchto Služeb, a (ii) náklady, které Poskytovatel vynaložil v souvislosti s Vaší Objednávkou, budou stanoveny jako storno poplatek z ceny nevyčerpaných Služeb. Pokud uskutečněné platby nepokryjí všechny nároky Poskytovatele, jste povinni uhradit Poskytovateli nedoplatek ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od jeho výzvy, a to podle dispozic uvedených ve výzvě.

4.5. Kromě toho, co je uvedeno výše, nemáte nárok na vrácení žádné části ceny Služeb ani na jinou slevu, jestliže jste zcela nebo částečně nevyčerpali objednané Služby (zejména nemáte nárok na vrácení ceny Služeb za minulou dobu).

 1. REKLAMACE

5.1. Vůči Poskytovateli, který Vám poskytuje Služby, jste oprávněni uplatňovat výhrady a reklamace v souvislosti s poskytováním Služeb (dále jen „Reklamace“). Reklamace se mohou týkat obsahu Služeb a způsobu jejich poskytování.

5.2. Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se s Vámi Poskytovatel písemně nedohodne jinak.

5.4. Poskytovatel provede příslušná šetření a na jejich základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou.

5.5. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní závadný stav a poskytne Vám náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně vadných Služeb nebo sleva z poskytovaných Služeb (storno služby – 50%).

5.6. Pokud Poskytovatel vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, vyrozumí Vás o neuznání reklamace ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy mu bude doručena Vaše žádost.

5.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

6.1. Správcem osobních údajů na webu  je Poskytovatel a určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. Poskytovatel prohlašuje, že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 

 • Zpracovává Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, účelu plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Plní  dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování Vašich osobních údajů.

 

6.2. Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefonní číslo, jméno, příjmení, adresa bydliště, v případě nákupu jako podnikatel nebo firma také IČ a DIČ, případně číslo účtu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. domluva osobních konzultací, dodání zboží apod.)

 

6.3. Fotografická dokumentace, reference

Pouze na základě Vašeho souhlasu může Poskytovatel použít Vaše fotografie, na kterých jste identifikovatelní nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než Váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů. Fotografie anonymizované, (tedy ty, ze kterých nelze identifikovat Vaši osobu) mohou být použity k marketingovým účelům na webových stránkách Poskytovatele.

 

6.4. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Poskytovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijímá veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů, zejména:

 

 • Zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do aplikací na e-mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).
 • Zabezpečeným přístupem do fakturačních systémů  (zabezpečeno jménem a heslem).
 • Pravidelnou aktualizací softwaru.

 

Osobní údaje Poskytovatel zpracovává v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

Pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

6.5. Podpisem Objednávky nebo jejím elektronickým potvrzením vyslovujete souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin v souvislosti s předmětem Služeb (novinky, zvýhodněné nabídky, pozvánky atd.) na elektronickou, případně poštovní adresu, kterou jste správci poskytli, a to po dobu uchovávání Vašich osobních údajů. Informační e-maily a tiskoviny je Vám oprávněna zasílat kterákoli osoba, která je na základě těchto Obchodních podmínek oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje. Jste oprávněni souhlas se zasíláním informačních e-mailů a tiskovin kdykoli odvolat písemným sdělením Poskytovateli nebo jiným způsobem stanoveným zákonem.

 1. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Oznámení a sdělení vůči Poskytovateli jste povinni činit písemně. Nejde-li o změnu nebo skončení smluvního vztahu anebo oznámení podle čl. 7.2, lze komunikovat i elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu; totéž platí v případě komunikace Poskytovatele vůči Vám. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.

7.2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v Objednávce. Poskytovatel i Vy jste oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

7.3. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Objednávky (smlouvy o poskytování Služeb) uzavřené mezi Vámi na straně jedné a Poskytovatelem na straně druhé. Práva a povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek jsou součástí Vašeho smluvního vztahu s Poskytovatelem.

7.4. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze pro poskytování Služeb v České republice.

7.5. Poskytovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na oficiálních internetových stránkách. Změny Obchodních podmínek nemohou nabýt účinnosti dříve než 30 (třicet) dnů ode dne jejich zveřejnění způsobem podle předchozí věty. Je proto ve Vašem zájmu sledovat aktuální znění těchto Obchodních podmínek na oficiálních internetových stránkách.

7.6. Oficiální internetové stránky v době vyhotovení těchto Obchodních podmínek jsou:

7.7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich vyhotovení uvedeným níže.

 

 

 

V Praze dne 29. 1. 2019